Patricia NicDhòmhnaill | Beachdachadh air èirigh na mara

 

 

San Dàmhair agus san t-Samhain 2021 ghlac dà cho-labhairt bhunaiteach aire an t-saoghail, tè mu staid brùite an ‘nàdair’ is tè mu atharrachadh na gnàth-shìde: Co-labhairt Bith-Iomadachd an UN (Còmhdhail air Iomadachd Nàdair(CBD) COP15, Earrainn 1), ann an Kunming (air-loidhne), eadar 11 - 15 Dàmhair; agus an 26mh Co-labhairt an UN mu Atharrachd na Gnàth-Shìde, an Glaschu, 31 Dàmhair- 12 Samhain (COP26). Tha dlùth-cheangal eadar an dà chuspair a làimhsich an dà cho-labhairt eadar-dhealaichte sin. ’S e dìreach ar feum mar dhaoine èiginn slàn ar linn a roinn gus an tuigear nas fheàrr i, a dh’adhbhraich gun deach an dà chuspair a dheasbad air leth – chan aithnich an nàdar fhèin an leithid de sgaradh idir

San fhoillseachadh seo, a tha air nochdadh ann an trì earrannan, (seo an treas pàirt  - nochd a’ chiad phàirt san Dàmhair agus dàrna pàirt na bu thràithe san t-Samhain), tha Patricia NicDhòmhnaill (à Oilthigh Dhùn Èideann agus a’ bhuidhinn comhairleachaidh Aerographica) a’ tòiseachadh le eisimpleirean eile de na dealbhan ealain aice a thogadh bhon adhar, a-mach à cruinneachadh Gailearaidhean Nàiseanta na h-Alba, gus beachdachadh air gnothaichean àrainneachd a bhuineas do atharrachadh na gnàth-shìde, is bith-iomadachd an cois sreath de làraichean iomraiteach Albannach. 

Sruthan lathaich-sàile agus ionadan dìon cladaich concrait aig inbhir abhainn Tyne, Lodainn an Ear, Alba, 1989, à sreath: 'Òrdugh & Troimhe-chèile', ann an Airworks (2001):

Is dòcha gun stiùir an ìomhaigh sinn gu meòrachadh air dè thathas a’ dìon an seo, agus cò bhuaithe? Chan eil dòigh pragtaigeach san gabh ar dìon bho àrdachadh na mara a tha a’ gabhail àite agus a thathar a’ sùileachadh mar thoradh air obair mac an duine; tha coltas ann gun còmhdaich seo na lathaich-sàile a tha ann, no am bruthadh a-steach, ma cheadaicheas cumadh na tìre, no co-dhùnaidhean an duine
Àite a tha leth-talamh-tioram, leth uisge: tràigh, làn, is reothairt ann an lathach-sàile, inbhir Abhainn Tyne, Lodainn an Ear, Alba, 2021
Lathach-sàile, ceann na tìre: sealladh farsaing, a thogadh aig teis-mheadhan bonn na h-ìomhaigh-adhair a chithear gu h-àrd, 2021
Lusan lathaich-sàile, burmaid-mhara (Artemisia maritima), feur-sàile (Plantago marítima), praiseach na mara coitcheann (Salicornia europaea),

ràmh-dhroigheann mara (Hippophae rhamnoides) agus feur cladach, 2021

Lathach-sàile, ceann na mara: sealladh farsaing, 2021

Àirde na mara

Is e uisge a tha còmhdachadh ceithir-chòigeamh den phlanaid ris an can daoine an Talamh: uisge na mara – is chan e talamh nam mòr-thìrean air a bheil mac an duine a’ gabhail còmhnaidh, agus a bhios fhèin a’ seòladh agus a’ gluasad thairis air a cuan creagach ann am mantal na planaid. Agus is iad cuid de na h-àrainneachdan nàdarra as inntinniche an fheadhainn a tha leth-thìr, leth-uisge – leithid na lathaich-sàile, no na cnuic-is-lochan de ghneiss Leòdhasach agus an liuthad eilean beaga sna h-Eileanan an Iar. Agus is iomadh eachdraidh a chluinnear mu chreutairean cruth-chaochlach nan sgeulachd, leithid nam maighdeann-ròin, a tha nan còmhnaidh air muir is tìr. 

Rè linn geòlach na Holocene, mu dhà mhìle dheug bliadhna bho chrìoch na Linne Deighe mu dheireadh, tha sluaigh air a bhith nan còmhnaidh mu na cladaichean son iomadh adhbhair - gus an itheadh iad iasg agus maoraich bho na cladaichean, gus feum a dhèanamh den talamh thorrach faisg air inbhirean, agus gus am biodh còmhdhail air bàta faisg air làimh. Tha seo fìor fhathast air feadh an t-saoghail an-diugh.   

Agus tha a’ mhuir nar fuil, gu litireil. Tha sinn air ar beò-ghlacadh le sgìrean air iomall, tha iad cuideachd nan cùis-eagail dhuinn, briseadh-là, beul na h-oidhche, oir na coille, oir nan uisgeachan. Is toigh le cloinn òrdag a chur dhan mhuir gus am bi iad gam beò-ghlacadh le teachd is teicheadh nan tonn - beagan mar dhiogailt a chur air pàrant gus am faic iad na thachras. Agus do mhòran againn ann an Alba an-diugh, 's e a tha ann an cuairt ri taobh na mara rud luachmhor tlachdmhor, ged a bhiodh i ciùin no garbh le tuinn fiadhaich is toinneamh sa mhuir.   

Ach sna linntean a dh’fhalbh - is fhathast cuideachd don fheadhainn a tha ag obair aig muir agus an teaghlaichean - bhiodh eagal is urram ron mhuir - air sgàth nan cunnart an lùib bith-beò a dhèanamh a-mach aiste agus gun toireadh a cuid tuinn luchd-ionnsaigh, reubadairean no connlain-glacaireachd. Bhiodh bailtean nan cladach tric gam falach bhon mhuir fhèin, ged a dhèanadh an luchd-còmhnaidh beò-shlàinte aiste.   

Thathas den bheachd gun do ghluais an saoghal a-mach às an linn seasmhach Holocene - a thug dhuinn coimhearsnachdan mac an duine - agus a-steach don linn Anthropocene a tha cugallach is an-iochdmhor. San àm mhi-chinnteach seo, tha oir na mara air fàs cunnartach ann an dòigh eadar-dhealaichte bho na linntean a dh’fhalbh - an turas seo le èirigh na mara air fàire mar thoradh air obair mac an duine a’ blàthachadh na cruinne is cnapan-deigh polar na talmhainn is èigh-sruthan nam beann gan leaghadh.   

Cha robh àirde na mara riamh suidhichte, agus tha i air a bhith a’ gluasad suas is sìos rè linntean de dh’eachdraidh an t-saoghail. Bho chrìch na Linne Deigh mu dheireadh, tha àirde na mara air a bhith ag èirigh sa bhitheantas, aig ìrean eadar-dhealaichte ann an diofar àitichean (ged nach tug seo uiread de bhuaidh ann an cuid de dh’àitichean Albannach air sgàth dìreadh ‘isostatic’ - nàdar de 'leum’ suas slaodach, fadalach den fhearainn a bha uaireigin fo chuideam anabarrach deigh.) Ma thèid sinn air ais ann an linn ro eachdraidh sgrìobhte, bithear ag aithris mu bhana-phrionnsa nan Eilean Siar, ràinig a rìoghachd de choilltean astar mhòr a-mach dhan Chuan Mhòr (an Cuan Siar) cho fada gun iar ri Hiort fhèin, agus bithear ag aithris mu bhailtean a shluig na h-uisgeachan siar air cladaichean nan Innse Gall. Le dùil ri èirigh ann an àirde na mara tòiseachadh as ùr no fàs nas luaithe air feadh an t-saoghail, bidh sùil gun còmhdaichear tuilleadh fearainn, mar a thachair às dèidh Linn na Deighe. Agus is dòcha gum bi cuairt ri taobh na mara san linn ri teachd eadar-dhealaichte agus mar a thòisicheas àitichean cladaich ìosal air a bhith gan sluigeadh fo na tuinn.

Talamh geal (machair le gainmheach) is talamh dubh (mòine, crèadh), Uibhist a Tuath, na h-Eileanan an Iar, Alba, às an leabhar The Hebrides (2010):

Tha a’ mhachair ìosal seo, a tha bunaiteach gu cultarach is a thaobh na h-àrainneachd, ann an cunnart bho àrdachadh na mara. Thàinig a’ mhòr-chuid den ghainmheach bhunaiteach aice air tìr fo chionn eadar mu 7,000 is 2,000 bliadhna agus chan eileas a’ cur rithe, ged a tha gainmheach ga sèideadh air tìr sa gheamhradh, agus chan eil dòigh sam faod an àrainneachd seo teicheadh nas fhaisge air meadhan an eilein leis gu bheil talamh àrd air a cùlaibh

Sìtheanan na machrach: seamrag-dhearg (Trifolium pratense), slàn-lus (Plantago lanceolata) agus brisgean (Argentina anserina), nam fàs ann an làrach cuibhle-chairt, Uibhist a Tuath, na h-Eileanan an Iar, Alba, à Airworks (2001) agus The Hebrides (2010)
Athan Uibhist is cabhsairean fad às, na h-Eileanan an Iar, Alba às The Hebrides (2010)
Fearsaid is làn ann, Uibhist a Tuath, na h-Eileanan an Iar, Alba, 1990, às an t-sreath 'Na h-Ìrean’, ann an Airworks agus The Hebrides (2010)

Agus dè mura stadadh an làn?

Nuair a smaoinicheas sinn air a’ mhuir ag èirigh, smaoinichear an toiseach mun bhuaidh air sluagh mar na dùthchannan eilean agus bailtean mòra a chaillear fo na h-uisgeachadh agus air an luchd-imrich a dh’fhuadaichear, air sgàth ar dì-chomas rian a chur air blàthachadh na cruinne agus leaghadh seann deigh.   

Tha brìgh ùr aig briathran lèir-fhiosrach Bob Dylan às an dàn chruaidh aige Blind Willie McTell - fiosaiche a dh’aindeoin is gur ann dall a bha e: 

’Chunnacas an saighead air an ursainn
Ag innse: “An-aobhainn don tìr seo
Fad na slighe eadar New Orleans
Is Ierusalem.”’ ... 

.. agus, is math a dh’fhaodadh sinn New York, Glaschu, Lunnainn, Venice, Bangkok, Shanghai, Sydney a chur riutha... 

Is dòcha gur ann ainneamh a bheachdaichear air bailtean siùbhlach nan eun fiadhaich a tha an eisimeil nan sgìrean fliuche, nan lathach-sàile, is inbhirean air feadh an t-saoghail son biadh agus iad a’ siubhal fad is farsaing, no air an liuthad luchd-àiteachaidh nan sgìrean cladach eile a bhios a’ dìon an fhearainn air an cùlaibh. A bheil sinn dha-rìreabh deònach dealachadh, chan ann a-mhàin ris an dodo, am passenger pigeon, agus an colca (chan eil aon dhiubh buan, bhathas gan sealg son biadh) agus cuideachd ris an spideag, a' chuthag, an gobhlan-mòr, an dìdeag, an smeòrach 's am fachach (iad uile ann an cunnart le call nan sgìrean no a’ bhìdh aca) ach cuideachd ris a' ghuilbneach, an eun-Bealltainn, a' churracag, am bòdhag, gèadh-bhlàr, an t-amadan-mòintich, an traon (iad uile air an liosta dhearg uallach glèidhteachais Eòin Bhreatainn) - agus, is dòcha, le ùine, fiù 's bog an lòin, an gille-Brìde agus an coileach-tràgha? 

'S iad na lathaich-sàile ann an Lodainn an Ear, agus a’ mhachair thorrach sna h-Eileanan an Iar, a chithear gu h-àrd, an aon dhà àrainneachd ann an Alba - agus iad eadar-dhealaichte - a tha bunaiteach son beatha an t-sluaigh agus don nàdar, a tha fo chunnart àrdachadh na mara. Chithear an samhail air feadh an t-saoghail, agus is iad dìdeanan do-àireamh de bheathaichean ann an àrainneachd a tha sinne mar sluagh a’ sìor-dèanamh nas cunnartaiche, agus bhiodh milleadh nan dìdean sin cronail dar cor agus is dòcha dar n-àite buan fhèin air thalamh. 

Patricia NicDhòmhnaill: Fèin-dealbh sgàile air lòn lathaich-sàile
Robin Gillanders: Aonghas & Patricia Dòmhnallach

Na dealbhan gu lèir © Patricia & Aonghas Dòmhnallach mura canar an caochladh

Mun ùghdar: ’S i an t-Oll. Patricia NicDhòmhnaill FRSE neach-rannsachaidh àrainneachd; Co-eòlaiche Urramach aig Oilthigh Dhùn Èideann agus Colaiste Ealain Dhùn Èideann, agus sàr neach dealbh is neach ealain a tha ainmeil son a cuid ìomhaighean-adhair brìoghmhor, a rinn i còmhla ri a co-oibriche aig a’ bhuidhinn comhairleachaidh Aerographica, An t-Àrd-Oll. Aonghas Dòmhnallach, cuideachd à Oilthigh Dhùn Èideann. Tha a h-obair ga taisbeanadh is ga foillseachadh gu h-eadar-nàiseanta, agus ann an cruinneachaidhean poblach, companaidh is prìobhaideach air feadh an t-saoghail. ’S i ùghdar is co-ùghdar tuilleadh is deich leabhair/catalogan is iomadh aiste. 

Faicibh tuilleadh obraichean le Patricia NicDhòmhnaill aig làrach-lìn Gailearaidhean Nàiseanta na h-Alba
Leanaibh naidheachdan ùra air làrach-lìn Aerographica

14 February 2022