About this artwork

John Forbes White

John Forbes White