Iain Mackenzie

Man on the Metro, Glasgow

About this artwork