Eduardo Paolozzi

Untitled ('Athena Lemnia von Phydias')

About this artwork

Eduardo Paolozzi

Eduardo Paolozzi