John Smith

Thomas Hamilton, 6th Earl of Haddington, 1680 - 1735. Supporter of the Union

About this artwork

John Smith

John Smith