Sir Jacob Epstein

James Ramsay Macdonald, 1866 - 1937. Prime Minister

About this artwork

Sir Jacob Epstein

Sir Jacob Epstein