About this artwork

Palma Giovane (Jacopo Palma Il Giovane)

Palma Giovane (Jacopo Palma Il Giovane)