Gaelic Language Plan/ Plana Gàidhlig

National Galleries of Scotland (NGS) has prepared and published a Gaelic Language Plan, as required by the Gaelic Language (Scotland) Act 2005.  The plan takes its lead from the National Gaelic Language Plan, developed by the national Gaelic agency, Bòrd na Gàidhlig.  NGS’ plan received formal approval from Bòrd na Gàidhlig on 5 March 2013.

NGS’ Gaelic Language Plan sets out how we will contribute to delivery of the national priorities for Gaelic through the delivery of our functions over a period of five years (2013-18).  The plan aims to raise the profile of Gaelic language, culture and heritage through our programme of exhibitions, education activity, publications etc, to put measures in place to enable those with Gaelic to engage with us in their preferred language, and to entice others, including employees, to learn and use the language.

We will monitor progress against the commitments set out in the plan and provide regular reports.  We will review and publish a new plan in 2018.

The Gaelic Language Plan for NGS can be accessed from the link on the right of this page.

 

Tha Gailearaidhean Nàiseanta na h-Alba (GNA) air Plana Gàidhlig a dheasachadh, mar a tha Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 a' dèanamh deatamach. Tha am Plana a' gabhail stiùir bho Phlana Nàiseanta na Gàidhlig, a rinneadh le buidheann nàiseanta na Gàidhlig, Bòrd na Gàidhlig. Fhuair Plana Gàidhlig NGS aonta foirmeil bho Bhòrd na Gàidhlig air 5 Mart 2013.

Tha Plana Gàidhlig GNA a' toirt cunntas air mar a chuireas sinn taic ri lìbhrigeadh phrìomhachasan nàiseanta na Gàidhlig thairis air còig bliadhnachan (2013-18).  Tha am Plana ag amas air togail a dhèanamh air ìomhaigh na Gàidhlig, agus air dualchas is cultar nan Gàidheal, tro phrògram de thaisbeanaidhean, obair-ghnìomha foghlaim, foillseachaidhean, msaa, le ceumannan a chum gus cothrom a bhith aig Gàidheil dèiligeadh rinn tro mheadhan na Gàidhlig, agus gus daoine eile, luchd-obrach nam measg, a tharraing chun a' chànain.

Nì sinn measadh air adhartas a thaobh ghealltanasan a' Phlana le aithisgean adhartais a' nochdadh gu cunbhalach. Thèid plana ùr ath-sgrùdadh agus fhoillseachadh an 2018.  

Lorgas Plana Gàidhlig GNA tron cheangal air taobh deas na duilleige seo.