Gaelic Language Plan Consultation - Co-chomhairleachadh air Plana Gàidhlig

Gaelic Language Plan Consultation

From Monday 8 January 2018, members of the public are invited to comment on the second iteration of the National Galleries of Scotland’s Gaelic Language Plan.  The five-year plan has been developed in line with the Gaelic Language (Scotland) Act 2005 and is due to be submitted for approval to the national Gaelic agency, Bòrd na Gàidhlig by 5 March 2018. 

This draft plan builds on progress against NGS’ previous commitments and supports delivery of the current National Gaelic Language Plan for Gaelic.  It sets out the organisation’s commitments to promoting and supporting the Gaelic language and details the actions that will be taken to increase the visibility and status of Gaelic in our galleries.  The consultation will run for six weeks, closing on Sunday 18 February 2018.

A copy of the draft Gaelic Language Plan for the National Galleries of Scotland can be downloaded at the bottom of this page.  All comments on the plan are welcome.  Details of how to submit comments are included in the plan below.  Paper copies can be provided on request by contacting the Planning and Performance Team on 0131 624 6473.

Co-chomhairleachadh air Plana Gàidhlig

Bho Dhiluain 8 Faoilleach 2018, tha cuireadh aig a’ phoball beachdan a nochdadh air an dara dreach de Phlana Gàidhlig Ghailearaidhean Nàiseanta na h-Alba. Chaidh am plana fad còig bliadhna a chur ri chèile a rèir Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 agus thèid a chur a-steach airson ceadachadh gu buidheann-gnìomha nàiseanta na Gàidhlig, Bòrd na Gàidhlig, ro 5 Màrt 2018. 

Tha an dreachd-phlana seo a’ cur ri adhartas mu gheallaidhean nan Gailearaidhean agus a’ cuideachadh ri lìbhrigeadh a’ Phlana Ghàidhlig Nàiseanta a tha ann an-dràsta. Tha e a’ nochdadh geallaidhean na buidhne gus Gàidhlig a chur air adhart is a chuideachadh agus a’ sònrachadh nan gnìomhan a ghabhar gus follaiseachd is inbhe na Gàidhlig a leudachadh anns na gailearaidhean againn. Mairidh an co-chomhairleachadh sia seachdainean, a’ tighinn gu ceann Didòmhnaich 18 Gearran 2018.

Faodar copaidh de Phlana Gàidhlig Ghailearaidhean Nàiseanta na h-Alba a luchdachadh a-nuas aig bonn na duilleige seo. Thathar a’ cur fàilte air a h-uile beachd mun phlana. Tha fios a thaobh mar a chuirear beachdan a-steach am broinn a’ phlana gu h-ìseal. Faodar copaidhean ann am pàipear a thoirt seachad ma thèid an iarraidh le bhith a’ cur fios gu Sgìoba Dealbhachaidh is Dèanadais air 0131 624 6473.